На Хмельниччині засудили чоловіка, який вбив знайомого через підтримку росії

Вбитий підтримував дії росії

Сла­вутсь­кий місь­крайон­ний су­д на Хмельниччині засудив чоловіка, який вбив знайомого, що підтримував агресію росії.

Тра­ге­дія ста­ла­ся ще 12 трав­ня в се­лі Ниж­ні Го­лов­лії, що у Кру­пець­кій тер­гро­ма­ді, Ше­пе­тівсь­ко­го району, тоді 60-річ­ний міс­це­вий мешканець роз­пи­вав спир­тне зі сво­їм знайомим.

Під час роз­мов за чар­кою між ни­ми ви­ник­ла свар­ка че­рез ро­сій­ську аг­ре­сію до Ук­ра­їни.

50-річ­ний гість із Не­ті­ши­на діс­тав сво­го но­жа та на­ніс ним удар гос­по­да­рю в об­ласть сер­ця. Від от­ри­ма­них травм, по­тер­пі­лий по­мер на міс­ці по­дії. 

«У хо­ді роз­мо­ви між ни­ми ви­ник­ла свар­ка че­рез ро­сій­ську аг­ре­сію до Ук­ра­їни. По­тер­пі­лий го­во­рив, що схва­лює дії ро­сій­ської сто­ро­ни, об­ви­ну­ва­че­ний у свою чер­гу ви­ра­зив своє нев­до­во­лен­ня та осуд за його при­хиль­ність. По­тер­пі­лий під­нявся зі стіль­ця і по­чав шар­па­ти його за пле­чі. Йому це не спо­до­ба­ло­ся і він схо­пив у пра­ву ру­ку ніж, який ле­жав на сто­лі злі­ва від нього, і, під­ні­ма­ючись зі стіль­ця, на­ніс по­тер­пі­ло­му один удар в ту­луб, приб­лизно в ді­лян­ку груд­ної кліт­ки злі­ва. Піс­ля на­не­сен­ня цього уда­ру той зах­ри­пів і від­ра­зу впав на під­ло­гу», — йдеться у ви­ро­ку.

Обвинувачений по­ду­мав, що мож­ли­во його опо­нент зас­нув, то­му від­ра­зу пі­шов до се­бе до­до­му. 

Суд при приз­на­чен­ні по­ка­ран­ня вра­ху­вав, що об­ви­ну­ва­че­ний виз­нав свою ви­ну, за міс­цем ро­бо­ти ха­рак­те­ри­зу­єть­ся вик­лючно по­зи­тив­но, про­сив ви­ба­чен­ня у дру­жи­ни по­тер­пі­ло­го, час­тко­во від­шко­ду­вав вит­ра­ти на по­хо­ван­ня. 

За час­ти­ною 1 стат­ті 115 КК Ук­ра­їни його за­суд­же­но до 9 ро­ків поз­бавлен­ня во­лі. Та­кож за­до­во­ле­но ци­віль­ний по­зов по­тер­пі­лої сто­ро­ни про від­шко­ду­ван­ня 100 000 гри­вень мо­раль­ної шко­ди, за­по­ді­яної зло­чи­ном.

Нагадаємо, місто на заході країни було зоною поліцейського контролю.

varta1.com.ua: Новини

Ольга Чобіт

Читайте також